Algemene voorwaarden
DE BASIS B.V.

  • Ruim 80 jaar ervaring in de markt.
  • Oer-Hollands familiebedrijf.
  • Servicegericht en snelle levering (max 2 werkdagen)
  • Losse verkoop via de webshops en ook voor grotere aantallen offertes op maat
BOL.COM full star
AMAZON.COM full star

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Basis B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d 01-03-2007, onder nummer 24410799

General delivery and sales conditions from De Basis B.V. are registered with the chamber of Commerce in Rotterdam under number 24410799 on 01-03-2007.

Translated version can be send on request.

Die allgemeinen Lieferungsbedingungen der Firma De Basis B.V. sind am 01-03-2007 bei der Handelskammer Rotterdam unter Nummer 24410799 hinterlegt worden. Eine Übersetzung wird Ihnen auf Wunsch übersandt.


1. Geldigheid en bekendmaking

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verkopen, leveringen en andere prestaties aangegaan en verricht door De Basis B.V., hierna te noemen verkoper.
B. Een koper die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoper heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
C. Met inachtneming van voorgaand lid, prevaleren de hier genoemde voorwaarden van verkoper boven eventuele algemene voorwaarden door koper gehanteerd.

2. Offertes
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers binden verkoper slechts, indien zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, behoudt verkoper zich het recht voor om binnen 5 dagen na ontvangst van de bevestiging het aanbod te herroepen.

3. Overeenkomsten
A. Zekerheidsstelling
De verkoper is steeds gerechtigd, alvorens tot leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de verkoper te vorderen.
B. Prijswijzigingen
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, welke gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst. Bij wijziging van een of meer van deze factoren, worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig gewijzigd. Verkoper zal koper hiervan op de hoogte stellen. Indien de prijsstijging meer dan 10% (tien procent) bedraagt heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
C. Eventuele consulaire kosten, als ook andere kosten verband houdende met het opmaken van consulaire facturen, certificaten van oorsprong en dergelijke worden de koper in rekening gebracht.
D. De door verkoper gestelde prijzen gelden voor levering franco huis/magazijn in Nederland, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen.

4. Betalingen en eigendomsvoorbehoud
A. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling binnen 8 dagen netto contant.
B. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend, indien schriftelijk overeengekomen. Indien de koper de factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de koper in gebreke, en is van rechtswege, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand of een gedeelte van een maand, verschuldigd tot aan de dag van algehele betaling.
C. Indien de verkoper bij niet-tijdige betaling de vordering aan derden ter incasso uit handen heeft gegeven, zal de koper gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen tenminste 15% (vijftienprocent) van de vordering, met een minimum van € 250.-, met dien verstande dat als de werkelijke kosten hoger zijn, de koper alle door de verkoper gemaakte kosten vergoedt.
D. Indien de koper met betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschiedt, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist. E. Door koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
F. Het eigendom van de zaken gaat van verkoper over op koper, eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige, dat koper uit hoofde van deze overeenkomst aan de verkoper is verschuldigd, heeft voldaan. De koper is gerechtigd om de zaken weder te verkopen en te gebruiken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig is geschiedt, is de koper niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Indien de koper de zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud rust aan een derde verkoopt, is koper gehouden de uit deze levering voortvloeiende vordering onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan verkoper te cederen. Koper is verplicht om verkoper op de hoogte te stellen, indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van verkoper op rust, in beslag worden genomen.
G. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de koper, indien hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomsten en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te staken c.q. de overeenkomst, geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd verkopers recht op schadevergoeding ten gevolge van wanprestatie van de koper en deze ontbinding. In die gevallen is elke vordering ten laste van laatstgenoemde dadelijk en ineens opeisbaar.

5. Overmacht
A. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade geleden door de koper, indien de werkzaamheden of leveringen niet, niet goed, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd tengevolge van overmacht, waaronder mede wordt begrepen: – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, rellen- brand, storm, waterschade, staking, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, wanprestatie leveranciers.
B. Indien de overmachttoestand aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met alle gevolgen die de wet daaraan verbindt.

6. Schadevergoeding en aansprakelijkheid
A. Indien de door verkoper geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn tengevolge van fabricagefouten, zullen deze door verkoper kosteloos worden hersteld of vervangen. Verkoper wordt eigenaar van de vervangen zaken. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.
B. Aansluitend op het vorige artikel sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg, c.q. bedrijfsschade uit.
C. De koper is verplicht verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en renten, welke mochten zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen door derden op verkoper ter zake van voorvallen, daden en nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

7. Levering
Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verzending van de door verkoper geleverde goederen geschiedt steeds, ook indien franco geleverd wordt, voor rekening en risico van de koper. Verkoper heeft evenwel het recht de wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen voor zover koper geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft.

8. Reclames
A. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, in het bezit van de verkoper zijn. Indien reclames als gegrond worden erkend, dit uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, heeft de verkoper, met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de koper, het recht, of van de levering af te zien, of te verlangen dat de koper de goederen tegen een gepaste prijsreductie behoudt, of de goederen door nieuwe te vervangen. In het laatste geval tegen teruggave van de goederen die tekortkomingen vertonen dan wel gebrekkig zijn. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin ze geleverd zijn, voor zover het geen verborgen gebreken heeft.
B. Retourzendingen worden door de verkoper alleen geaccepteerd, indien deze franco en in de originele verpakking aan verkoper (terug) geleverd worden en slechts indien de retourzending plaatsvindt, nadat de verkoper klachten omtrent de levering van verkoper aan koper schriftelijk gegrond heeft verklaard. Indien op de vrachtbrief of reçu bij het aanname c.q. bij de ontvangst van de goederen geen opmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs dat deze zich bij aflevering van de goederen door de verkoper aan de koper in deugdelijke en goede staat heeft bevonden.
C. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties en dergelijke, welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handels usances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

9. Geschillen
Op de overeenkomsten, verkopen, leveringen en andere prestaties aangegaan en verricht door de verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van hetgeen vermeld in vorige volzin, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Basis B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d 01-03-2007, onder nummer 24410799

General delivery and sales conditions from De Basis B.V. are registered with the chamber of Commerce in Rotterdam under number 24410799 on 01-03-2007.
Translated version can be send on request.
Die allgemeinen Lieferungsbedingungen der Firma De Basis B.V. sind am 01-03-2007 bei der Handelskammer Rotterdam unter Nummer 24410799 hinterlegt worden. Eine Übersetzung wird Ihnen auf Wunsch übersandt.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0180 391 200 of mail
naar verkoop@debasisbv.nl.

Vanzelfsprekend kunt u ook het contactformulier gebruiken:

De BASIS Youtube kanalen

De nieuwste producten, handige instructies, demonstratievideo’s en promotiemateriaal; u vindt het allemaal op ons Youtube kanaal Of klik hier voor de TravelZ video's TravelZ Klik hier voor onze CarryOn video's CarryOn

Social media

De laatste updates in hapklare blokken. Volg DE BASIS B.V. ook op social media en wees er als eerste bij.

Nieuws

Vanzelfsprekend kunt u voor het laatste nieuws ook terecht op onze website. Heeft u zich trouwens al ingeschreven voor de nieuwsbrief?